WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

Cele edukacyjne:
Celem wychowania do życia w rodzinie jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
Zadania szkoły:
1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
2. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
3. Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia przejawów związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka.
4. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości.
5. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni.
Treści nauczania:
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
4. Macierzyństwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.
5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.
7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.
8. Higiena okresu dojrzewania.
9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
11. Mass media - zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.
12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
13. Odpowiedzialność za własny rozwój. Samowychowanie.
Osiągnięcia:
1. Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.
2. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.
3. Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych przejawów dojrzewania.
4. Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała.
5. Aktywny udział w życiu rodziny.
6. Umiejętne korzystanie z mass mediów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V

 

 

 

TREŚCI

 

TEMAT LEKCJI

Czas dorastania czasem pięknym, chociaż niełatwym. Perspektywa rozwoju. Poznajmy się.

1.Ciekawe problemy, ważne pytania czyli  o tematyce naszych spotkań.

 

Rodzina bliższa i dalsza.

Sytuacja i zjawiska łączące rodzinę. Znaczenie rodziny w życiu człowieka.

1.Rodzina w życiu człowieka.

Dom - miejscem niepowtarzalnym.

Dom - miejscem, gdzie wszyscy uczą się nawzajem od siebie.

1.I wy studiujecie w „Akademii Dobra”.

Każdy ogniwem w dziejach rodziny. Nazwy pokrewieństwa w rodzinie. Doświadczenie starszych.

1.„Jestem gałązką drzewa

genealogicznego”.

Życie rodzinne sztuką, której trzeba się nauczyć.

Wspólny udział w pracach domowych.

1.Sztuka życia rodzinnego.

 

Dziecko jako wartość w życiu małżeństwa. Budowa i funkcjonowanie układu płciowego męskiego i żeńskiego. Wspólna odpowiedzialność kobiety i mężczyzny za poczęcie dziecka.

1.Rodzicielstwo: Mama, Tata, ja i .......

Przebieg i higiena ciąży.

Przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

1.Rodzi się człowiek.

 

Dojrzewanie jako proces całościowy. Podstawowe przejawy dojrzewania.

Problemy okresu dojrzewania.

1.Dojrzewanie – co się ze mną dzieje?

Nauczyciel odpowiada na pytania uczniów zadane na kartkach.

1.Trudny czas dojrzewania  (lekcja z podziałem na grupę dziewcząt  i chłopców).

Wprowadzenie pojęcia wstydu i intymności.

Potrzeba nieufności i dystansu wobec obcych ludzi.

1.Strefa intymności strefą bezpieczeństwa.

Zdefiniowanie „informacji” i „plotki”.

Plotki o gwiazdach, gwiazdeczkach i idolach.

Wulgarne słownictwo zaprzeczeniem kultury.

Czasopisma młodzieżowe.

1.Odpowiedzialność za słowo.

Kolega, koleżanka-sposób na przezwyciężenie samotności. O pomaganiu i otrzymywaniu pomocy.

Cechy dobrego kolegi.

1.W kręgu kolegów i koleżanek.

Ojciec i dziadek przewodnikami w poznawaniu świata. Rola mężczyzny w utrzymaniu rodziny.

1.Rola mężczyzny w życiu rodzinnym.

Praca zawodowa matek. Babcia – pomocnicą mamy. Zachwianie klasycznym modelem ról rodzinnych.

1.Rola kobiety

 

Klasa VI

 

 

TREŚCI

 

TEMAT LEKCJI

Istota komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Jakość wypowiedzi gwarantem dobrej komunikacji. Poprawienie komunikacji w rodzinie.

1.Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej    relacje.

 

Dom może być skromny, ale szczęśliwy.

Dom – cichą przystanią.

Na czym polega intymność wnętrza.

1.Dom moich marzeń.

Zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych.

Rozpoznawanie sytuacji  konfliktowych i próby ich rozwiązywania.

1.Rozwiązywanie konfliktów.

Tradycje świąteczne.

Znaki świąteczne i ich niepowtarzalny urok.

Prezenty w rodzinie.

1.Umiejętność świętowania.

Różnice w rozwoju psychoseksualnym chłopców i dziewcząt.

1.Odmienność płci – urokiem i wzajemnym uzupełnieniem się.

Zasady utrzymywania  higieny ciała.

Higiena intymna.

Zdrowy tryb życia.

1.Higiena okresu dojrzewania.

W jaki sposób dbamy o swoje ciało?

Szacunek dla ciała.

Jak przejawia się brak szacunku?

Sposoby obrony własnej intymności.

1.Moje ciało zasługuje na szacunek.

Nasze otoczenie. Problem samotności.

Jak znaleść się w grupie?

1.Ja w grupie rówieśniczej.

Istota koleżeństwa.

Korzyści i zagrożenia.

Presja grupy.

Asertywność.

1.Blaski i cienie koleżeństwa.

Jak rozsądnie planować wydatki?

Jak zaplanować oszczędności?

Znaczenie pieniądza.

Czy warto dzielić się z innymi?

1.Rozsądne gospodarowanie pieniędzmi.

TV – nie musi być wrogiem. Wyobraźnia dziecka wypowiada wojnę nudzie.

1.TV – konkurentką naszej wyobraźni.

Lawina ofert współczesnego świata.

Rosnące tempo życia.

Świat reklam a szara rzeczywistość.

Presja pieniądza.

Jak stronić od używek i mówić „nie”?

1.Jak nie zgubić się w hipermarkecie

świata?

Starzy i młodzi – symbioza jest możliwa.

Wartość budowanie więzi.

Okazywanie uczuć bliskim.

Rodzeństwo.

Babcie i dziadek.

1.O wartości rodziny.

Współczesne zagrożenia rodziny.

Rola rodziny w kształtowaniu hierarchii wartości.

Odpowiedzialność młodych za kierowanie swoim rozwojem.

1.Przekaz wartości, tradycji i zwyczajów   w rodzinie.