Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Obowiązek szkolny

1.      W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a)      urodzone w roku 2009,

b)      urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

c)      urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., które zostały odroczone na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Zasady rekrutacji

1.      Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu
na podstawie zgłoszenia rodziców.

1)      Jeżeli adres zamieszkania dziecka jest zgodny z adresem zameldowania rodzice logują się w systemie elektronicznego naboru na stronie:

bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

wypełniają zgłoszenie, a następnie podpisane przekazują do szkoły obwodowej (system automatycznie wskazuje obwód zgodny z miejscem zameldowania).

2)      Jeżeli dziecko mieszka w obwodzie szkoły, ale miejsce zameldowania jest inne rodzice podejmują następujące działania:

a)      udają się do szkoły obwodowej właściwej dla miejsca zamieszkania w celu złożenia oświadczenia o aktualnym miejscu zamieszkania
i zmiany szkoły obwodowej wskazanej przez system,

b)      po zmianie obwodu ponownie logują się do systemu w celu wypełnienia zgłoszenia, które następnie należy wydrukować i podpisać,

c)      dostarczają zgłoszenie do właściwej szkoły obwodowej.

 

2.      Złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem do niej dziecka.

3.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów obwodowych.

4.      We wniosku rodzice mogą wybrać maksymalnie 2 szkoły z określeniem kolejności
od najbardziej do najmniej preferowanej.

5.      Po zalogowaniu się na stronie bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl rodzice wypełniają wniosek, a następnie jego wydruk podpisują i dostarczają do szkoły podstawowej znajdującej się na pierwszym miejscu na liście preferencji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji. 

6.      W przypadku niedostania się do żadnej z wybranych szkół system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej.

7.      Jeżeli miejsce zameldowania jest inne niż zamieszkania, a rodzice chcą, aby dziecko
w sytuacji nieprzyjęcia do  żadnej ze wskazanych w preferencjach szkół pozaobwodowych, zostało przyjęte do szkoły zgodnej z miejscem zamieszkania, należy przed wypełnieniem  i złożeniem wniosku:

a)      udać się do tej szkoły w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania i zmiany szkoły obwodowej wskazanej przez system,

b)      po zmianie obwodu przez szkołę należy ponownie zalogować się do systemu wypełnić, wydrukować i podpisać wniosek,

c)      złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru ( I preferencja). 

8.      Dziecko, które nie dostało się do żadnej z wybranych szkół pozaobwodowych  może ubiegać się ponownie o przyjęcie do innej wybranej szkoły pozaobwodowej dopiero
w naborze uzupełniającym, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

9.      Jeżeli po wpisaniu do systemu nr PESEL dziecka, pojawi się komunikat, że dziecko nie widnieje w ewidencji systemu należy udać się do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem zamieszkania) w celu potwierdzenia  miejsca zamieszkania, gdzie szkolny administrator wprowadzi dane dziecka do bazy systemu.

10.  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział
w rekrutacji na zasadach ogólnych.

11.  Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawności fizycznej oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu.

12.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora

Szkoły.

13.  W postępowaniu rekrutacyjnym stosowane są kryteria, którym nadano wartość punktową.

 

 

 

Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza rejonu, sposób przeliczania punktów i wymagane

dokumenty:

 

Lp.

Kryteria

Punkty

Wymagane dokumenty

1

Dziecko, które zameldowane  jest                  w Bydgoszczy.

60

Dowód osobisty rodzica

2

Dziecko zamieszkałe na terenie osiedla, na  którym  znajduje się wybrana szkoła podstawowa.

10

Pisemne oświadczenie rodzica

3

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej.

20

Pisemne oświadczenie rodzica

4

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie nadal uczęszczało do wybranej szkoły podstawowej (zespołu szkół).

20

Pisemne oświadczenie rodzica

5

Dziecko, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się na terenie obwodu wybranej  szkoły podstawowej (lub osiedla, na którym znajduje się szkoła).

5

Zaświadczenie z miejsca pracy                     (z ostatniego miesiąca)

6

Dziecko, które uczęszcza do przedszkola położonego na terenie osiedla,  na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa.

5

Pisemne oświadczenie rodzica

7

Dziecko, którego dziadkowie mieszkają na terenie obwodu szkoły

2

Pisemne oświadczenie dziadków

8

Wielodzietność rodziny kandydata.1)

2

Pisemne oświadczenie rodzica

9

Niepełnosprawność kandydata.

2

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność

10

Niepełnosprawność jednego                               z rodziców kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający                o niepełnosprawności

11

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający              o niepełnosprawności

12

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

2

Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający              o niepełnosprawności

13

Samotne wychowywanie kandydata                 w rodzinie.2)

2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka                              i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

14

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2

Dokument poświadczający objęcie dziecka piecza zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

 

1) Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
      (art
. 20b ustawy o systemie oświaty).

2) Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,
       wdowę
, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
       osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
       z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

Dokumenty składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

 

Etapy rekrutacji

 

Termin

rozpoczęcia

Termin zakończenia

Rejestracja ucznia przez rodziców. Składanie w szkole podstawowej podpisanych  zgłoszeń/wniosków przez rodziców kandydatów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

16 marca

10 kwietnia

Opublikowanie listy zakwalifikowanych                                          i niezakwalifikowanych.

17 kwietnia

Pisemne potwierdzenie wolę nauki w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17 kwietnia

24 kwietnia

Opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych.

29 kwietnia

 

 

Przydział uczniów do klas

W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.