KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43
im. adm. KAZIMIERZA PORĘBSKIEGO
W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ 2014

KONCEPCJA PRACY
Szkoły Podstawowe nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego
w Bydgoszczy

I Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

II. Podstawowe informacje o szkole
1. Nazwa i adres : Szkoła Podstawowa nr 43 im. adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszcz , ul. Łowicka 45, 85 – 776
2. Struktura szkoły w roku 2013/14:
Ilość oddziałów - 6 ( kl I- VI)
Ilość uczniów- 92
Oddział przedszkolny – 1 (kl. „0")
Ilość dzieci- 14
3. Kadra: Liczba nauczycieli – 17
Dyplomowanych – 15
Mianowanych - 2
Kontraktowych – 0
Stażystów – 0
Liczba pracowników administracji i obsługi - 8
4. Baza: Budynek szkoły jest parterowy i częściowo z piętrem gdzie mieści się stołówka z świetlicą. Niedawno wymieniono częściowo stolarkę okienną (sala gimnastyczna, świetlica, kuchnia, klatka schodowa koło świetlicy) przeprowadzono pilne prace remontowe budynku.
W szkole znajduje się 8 sal . Są to:
• pracownia informatyczna z 16 stanowiskami komputerowymi
• gabinet pedagoga z zapleczem logopedycznym
• sala gimnastyczna
• sala do zajęć ruchowych i zabaw
• biblioteka szkolna z czytelnią
• świetlica szkolna
• pracownia przyrodnicza
• stołówka szkolna
• kuchnia wyposażona zgodnie z polskimi normami i zaleceniami Sanepidu
• gabinet pielęgniarki szkolnej
• gabinet i magazyn nauczycieli w-f
• przebieralnie na lekcje w-f ,
• pokój nauczycielski
• szatnia
• toalety dla dziewcząt i chłopców
• boiska: asfaltowe do siatkówki, trawiaste do piłki nożnej z piłkochwytami
• plac zabaw dla dzieci (w trakcie budowy)

W szkole działa monitoring: 16 kamer na zewnątrz i wewnątrz budynku.
Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły

III. Historia szkoły
Szkoła rozpoczęła pracę 1.09.1961r w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Łowickiej 45 w Bydgoszczy. Decyzja o budowie szkoły podstawowej na terenie osiedla Brdyujście zapadła dzięki inicjatywie inspektora szkolnego mgr Mieczysława Majdzińskiego oraz poparciu władz miasta oraz władz partyjnych w 1955 roku.
Na miejsce szkoły przeznaczono plac należący do Zarządu Dróg wodnych położony przy Łowickiej 37-47. Budowę szkoły rozpoczęto w 1960 roku. Głównym projektantem był inż. Flasiński, dokumentację techniczną wykonał Miastoprojekt Bydgoszcz, a wykonawcą zostało Bydgoskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego.
W momencie oddania szkoły do użytku (28 sierpnia 1961 roku) była ona uważana przez władze oraz media za najpiękniejszą i najnowocześniejszą szkołę w ówczesnym województwie bydgoskim.
Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 43 w Bydgoszczy został Józef Stepa. Pełnił tą funkcję przez dwadzieścia dwa lata.
19 czerwca 1962 roku miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Bojowników PPR.
20 listopada 1963 roku szkołę odwiedził minister oświaty.
W 1964 roku gościła w szkole delegacja szkoły z okręgu Szweriew w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
Od września 1968 roku powołano funkcję zastępcy kierownika. Została nią Brygida Szumacher.
W październiku 1968 roku Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej nadał szkole tytuł „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" za szczególną opiekę nad Doliną Śmierci w Fordonie.
W maju 1969 roku nadano szkole tytuł „Honorowego Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".
19 czerwca 1969 roku w dowód uznania i położonych zasług został wręczony Szczepowi Harcerskiemu Nr 43 im. Bojowników PPR sztandar. W roku tym organizacja harcerska liczyła na terenie szkoły 110 osób i należała do „przodujących" w mieście.
W 1969 roku uczeń Józef Gąsior za opiekę nad Doliną Śmierci został zaproszony na Zjazd Młodych Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej zorganizowany przez Rade Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.
Lata 70- te potwierdzają, iż Szkoła Podstawowa Nr 43 należy do jednych z najlepszych w mieście, a nawet w województwie. Świadczy o tym wyróżnienie (jedyna bydgoska szkoła na liście kuratorium) dla Izby Pamięci Narodowej na terenie szkoły (kwiecień 1972 rok), czy otwarcie pierwszego w Bydgoszczy gabinetu ruchu drogowego (maj 1972 rok).
W roku szkolnym 1972/1973 wprowadzono w szkole eksperyment doc. H. Muszyńskiego. W związku z tym otwarto w szkole klubo- świetlicę.
W 1972 roku postanowiono uznać dzień 20 maja Dniem Patrona i obchodzić go jako Święto Szkoły. Po raz pierwszy obchodzono je 20 maja 1973 roku. Na jeden dzień uczniowie zamienili się z nauczycielami swoimi miejscami.
Od roku 1974 szkoła otrzymała etat nauczyciela do ogniska przedszkolnego.
Rok szkolny 1975/1976 przyniósł wiele niepokoju. Miała miejsce próba zamknięcia szkoły, celem przekazania budynku dla potrzeb szkolnictwa specjalnego (dzięki zaangażowaniu rodziców decyzję uchylono).
Od roku 1976 Święto Szkoły obchodzone było 5 stycznia. W tym samym roku odsłonięto na terenie szkoły tablice pamiątkową ku czci Floriana Jurskiego- pierwszego kierownika przedwojennej szkoły na osiedlu Brdyujście.
Od 1978 roku w budynku szkoły zaczyna działać Państwowe Przedszkole Nr 14. Dyrektorem tego przedszkola zostaje Teresa Szukała.
31 sierpnia 1983 roku szkołę przejmuje nowy dyrektor mgr Józef Wróblewski. Pełnił swoją funkcję do 1985 roku, kiedy to przeniesiony został na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10.
Od 1 września 1985 roku nowym dyrektorem była mgr Halina Brzozowska.
W listopadzie 1985 roku podpisana została umowa patronacka o wzajemnej współpracy szkoły z Zakładami Rowerowymi ROMET w Bydgoszczy.
W roku szkolnym 1986/1987 obchodzono jubileusz 25- lecia szkoły.
Od 1 września 1990 roku nowym dyrektorem był mgr Józef Kaszewski.
Z dniem 12 grudnia 1991 roku Szkoła Podstawowa Nr 43 otrzymuje nowe imię: admirała Kazimierza Porębskiego.
1 września 1993 roku w budynku przy Łowickiej 45 rozpoczyna pracę nowe bydgoskie liceum. Oficjalnie Zespół Szkół Nr 3 w Bydgoszczy decyzją uchwały Rady Miejskiej powstaje 1 kwietnia 1996 roku. W skład zespołu wchodzą SP Nr 43 oraz XIII LO.
W roku szkolnym 2004/2005 ma miejsce druga próba zamknięcia naszej szkoły (I- w 1975). Dzieci z SP nr 43 miały przejść do SP nr 19, starsza młodzież do Zespołu Szkół Integracyjnych oraz XII LO. Dzięki rodzicom i nauczycielom szkołę uratowano.
Od 1 września 2006 roku funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 (w tym także Szkoły Podstawowej Nr 43) pełni mgr Arnold Itrich. Przejmuje szkołę z 45- letnią tradycją.
Uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2008r rozwiązano Zespół Szkół nr 3 (nasz zespół) i przeniesiono XIII Liceum na ulicę Gawędy. Tam szkoła razem z już istniejącym Gimnazjum nr 3 od 1.09.2008r tworzyć będzie Zespół Szkół nr 35 w Bydgoszczy. I tak jak przed laty SP 43 pozostaje same przy Łowickiej 45.
We wrześniu 2009 r. w części budynku po dawnym przedszkolu otwarto niepubliczne, dwujęzyczne przedszkole "Misiolandia".
W 2011 roku przeżywaliśmy złoty jubileusz Szkoły Podstawowej nr 43 im. Adm. Kazimierza Porębskiego w Bydgoszczy, podczas którego otrzymaliśmy owy sztandar. Ostatnie lata, zdobyte doświadczenia, wypracowane wspólne projekty świadczą niezbicie, że szkoła potrzebuje Brdyujścia, ale i Brdyujście potrzebuje szkoły.

IV. Misja szkoły

Nasza Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

V Wizja szkoły
NASZA SZKOŁA
• Dbamy o przyjazną i bezpieczną atmosferę.
• Staramy się zapewnić właściwe warunki do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych
• Dbamy o wysoką jakość naszych działań.
• Wspólnie odpowiadamy za realizację podjętych zamierzeń, dydaktyczno- wychowawczo – profilaktycznych..
• Wykorzystując dostępne środki czynimy wszelkie starania by w kształtowaniu ucznia wypełniła się nasza misja i osiągnięty został założony Model Absolwenta.

VI. Model Absolwenta
NASZ ABSOLWENT
A. zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności zastosuje w praktyce,
B. będzie szanował tradycje, symbole narodowe i religijne,
C. będzie odpowiedzialny, sumienny i obowiązkowy,
D. będzie umiał współdziałać w grupie,
E. będzie wrażliwy i otwarty na drugiego człowieka,
F. będzie aktywnie uczestniczył w życiu społecznym,
G. będzie ambitny ,ciekawy świata i kreatywny,
H. będzie asertywny,
I. będzie miał poczucie własnej wartości,
J. będzie potrafił radzić sobie ze stresem,
K. będzie potrafił rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych oraz rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny,
L. będzie propagował i prowadził zdrowy styl życia,
M. będzie pozytywnie nastawiony do życia,
N. będzie dążył do wyznaczonego celu kierując się zasadami moralnymi,
O. będzie kulturalny i tolerancyjny,
P. będzie potrafił korzystać z nowoczesnych technologii.

VII. Plan działań szkoły
1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły

Zakładane cele:
• stwarzanie warunków do uzyskania sukcesu przez uczniów
• wzmocnienie aktywności uczniów, stosowanie metod aktywizujących;
• umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych;
• indywidualizowanie procesu nauczania;
• eliminowanie przejawów agresji, przemocy;
• promowanie zdrowego stylu życia;
• kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych i patriotycznych;
• wykorzystywanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów
• budowanie systemu motywacji uczniów – pochwały, nagrody, prezentacje, listy gratulacyjne;
• organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych;
• stworzenie efektywnego systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
• organizowanie pomocy materialnej dla uczniów
• systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;
• analiza wyników zewnętrznych;

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:
• analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;
• formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;
• wskazywanie metod i sposobów uczenia się;
• wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;
• organizowanie próbnych sprawdzianów;
• rozwijanie inicjatyw w kierunku:
- zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;
- poszukiwania skutecznych form i metod pracy;
- mobilizowania uczniów do udziału w konkursach;
• umożliwienie uczniom korzystania z pływalni ( kl. III)
• ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, planu wychowawczego klasy;
• opracowywanie klasowych programów wychowawczych w spójności z programem wychowawczym szkoły;
• tworzenie przyjaznego klimatu dającego poczucie bezpieczeństwa,
• stosowanie punktowego ocenianie uczniów z zachowania;
• organizacja imprez, zajęć i uroczystości tematycznych wynikających z planu pracy szkoły;
• współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
• prowadzenie badań oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;
• rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
• organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami;
• doposażenie w pomoce dydaktyczne

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności;
• w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów;
• uczniowie prezentują właściwe zachowania;
• uczniowie korzystają z dożywiania, wyprawek szkolnych, stypendiów socjalnych, paczek świątecznych, zakupu odzieży;
• uczniowie otrzymują pomoc materialna w ciągu roku szkolnego;
• uczniowie biorą udział w akcjach: szklanka mleka, owoce warzywa w szkole;
• uczniowie posługują się technikami informacyjnymi (komputer, tablica multimedialna);
• uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;
• uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty;
• uczniowie prowadzą zdrowy styl życia zgodny z naturą;
• uczniowie biorą udział w akademiach z okazji świąt państwowych

2. Procesy zachodzące w szkole.

Zakładane cele:
• analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;
• wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;
• stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;
• monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;
• doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;
• angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;
• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:
• aktualizowanie koncepcji pracy;
• rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;
• nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
• udział szkoły w akcjach charytatywnych
• realizacja projektów unijnych;
• udział w programach np. Szklanka mleka; Owoce w szkole
• stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;
• przypominanie uczniom zasad oceniania punktowego zachowania – konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;
• wspólne planowanie pracy rocznej nauczycieli w zespołach przedmiotowych;

• stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;
• zwiększenie wiedzy nauczycieli na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie jej w praktyce

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej biorą udział w jej realizacji;
• uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;
• dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;
• współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;
• każdy uczący się ma równe szanse rozwoju
• uczniowie podnoszą językową sprawność językową w klasie z dodatkową ilością godzin języka angielskiego

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Zakładane cele:
• wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;
• rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły
• zacieśnianie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:
• kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku( Sue- Ryder, Stowarzyszenie Miłośników Brdyujścia, Rada Osiedla); poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;
• podejmowanie przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego ( np. pikniki, uroczystości, festyny);
• ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym;
• czynna współpraca z rodzicami – współudział w podejmowaniu decyzji – zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.
• przygotowywanie imprez środowiskowych np. Dnia Patrona Szkoły, Festynu Osiedlowego;
• aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek – sukcesy, wydarzenia szkolne;
• umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej;
• wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;
• publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się;
• widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie dzielnicy, miasta;
• w szkole odbywają się apele poświęcone prezentacjom osiągnięć uczniów;
• zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły – rodzice są partnerami szkoły

4. Zarządzanie szkołą.

Zakładane cele:
• wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną;
• tworzenie oferty zgodnej z oczekiwaniami środowiska, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
• prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;
• podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;
• prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;
• opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;
• sprawne zarządzanie szkołą;
• utrzymywanie dobrej atmosfery w pracy, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych /uczeń -nauczyciel-rodzic/

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:
• aktualizacja bazy dydaktycznej:
-w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe;
-w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

• sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;
• na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;
• w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi;
• w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje ;
• badanie aktualnych oczekiwań środowiska dot. oferty edukacyjnej szkoły

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;
• szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;
• wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;
• szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy-baza i wyposażenie;
• szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;
• szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji;
• szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników - posiada jasno określone procedury i regulaminy

VII. EWALUACJA REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:
• Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.
• Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
• Kontrolowanie godzin z art. 42 Karty Nauczyciela.
• Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.
• Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.
• Uzyskanie opinii o pracy szkoły od rodziców i partnerów szkoły.

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

Przyjęto do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.08.2014r

Dodatkowe informacje